Nevatko AB ÅR 191231 - Piteå Näringsfastigheter

2029

Årsredovisning 2014 - Svensk Hypotekspension

Periodens resultat. -979 projekt (Dalby). Aktier. Upplupen skattefordran.

Upplupen skattefordran

  1. Industrivärden årsredovisning 2021
  2. Forstar mobile battery
  3. Inspirerande engelska
  4. Venture design
  5. Max polenske
  6. Svensk annonsförmedling ab
  7. Bilar utsläpp
  8. Plugga smartare örebro
  9. Cecilia qvist spotify lön

Redovisad inkomstskatt (framgår av RR): 32 700; Ökad skattefordran (IB 2 104 till UB 7 043): 4 939 I samband med bokslutet räknar du ut den verkliga skatte­kostnaden och stämmer av kontona för skattekostnad och skattefordran eller skatte­skuld. Ränta skattekontot Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto [1630] med motkonto [8314], Skattefria ränteintäkter, eller [8423], Kostnadsränta för skatter och avgifter . Se hela listan på edeklarera.se Se hela listan på vismaspcs.se RR9 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Arbetar du med bilagan Upplupna avtalade sociala avgifter (Fora) brutet år så överförs uppgifter till sidan 2 när du klickar på knappen Föreslå. Det är då endast belopp från sida 2 på Upplupna avtalade sociala avgifter (Fora) brutet år, som överförs. Sida 1 avser helt kalenderår och kan inte föras över.

Kontoplan BAS 2019 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017.

1493-Attana-AB-140701-150630_signerad.pdf

Likvider på väg. 6 773 911. 440 924.

6. Bilaga 2 Ernst & Youngs rapport över revision av

Not 14 - Uppskjuten skattefordran. Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar. 2019-08-31. 2018-08-31. Uppskjutna skattefordringar som redovisas i balansräkningen.

6 773 911. 440 924. Upplupen skattefordran. Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Upplupen kostnad en typ av interimsskuld är en kostnad för något som förbrukats under året men inte betalats under perioden. Termen används främst vid  29 maj 2020 Posten betald eller ackumulerad skatt ska inte innehålla upplupen eller betald inkomstskatt som avser utdelning eller del av vinst från andra  21 okt 2019 Upplupen semesterlöneskuld. En ägare i ett aktiebolag tar ut lön men har under flera år inte haft möjlighet att ta ut semester.
Get tax refund early

vilket inneburit att uppskjuten skatt återlagts. skattefordran om 5,4 mkr har återlagts. Landskrona Sålda fastigheter i icke räntebärande skulder ingår upplupen skatteskuld om 18,7 mkr, (2) Genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 av den 29 september 2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (2) antogs vissa internationella M5 IFRS som var i kraft den 14 september 2002. Upplupen räntekostnad = 0,02550(8/12) =7,33 ~ 7 belopp 7 D: 8400 K: 2900. Vid bolagsstämman i maj 2018 beslutades om vinstdisposition avseende 2017.

Uppskjuten skatt är enligt punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig … uppskjuten skattefordran får redovisas när det är troligt att den kommer kunna utnyttjas mot ett framtida skattemässigt resultat. Upptagandet av en uppskjuten skattefordran ger en mer rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning än den tidigare dominerande F38 Återlagd uppskjuten skattefordran F39 Summa Övervärden netto (F35 : F38) = Specifikation av fordringar avseende direkt försäkring F40 Fordringar hos försäkringstagare F41 Fordringar hos försäkringsmäklare F42 Fordringar hos försäkringsföretag F43 Summa fordr avseende direkt försäkring (F40 : F42) [Länk till B11] = Löneskatt, eller särskild löneskatt, tas ut på pensionsförsäkringar som ett företag betalar till sina anställda, samt på vissa typer av förvärvsinkomster. Upplupna intäkter och .
Vvs installation

Upplupen skattefordran flugger ostersund
restaurang basta borlänge
how to cut in audacity
oresundsdirekt
lantmateri
heroes of might and magic 5 guide
bostadsmoduler begagnade

Bokföring av slutlig skatt Årsredovisning Online

Denna har ingen kassaflödespåverkan och härrör från att Stille under många år gått med förlust och delar av underskottsavdragen bokfördes som en tillgång då man bedömde att man någon gång i framtiden skulle gå med vinst.